നിറഭേദങ്ങള്‍: Transition of colours

Thursday, October 18, 2007

Looking through the windows...


This world i have seen through the windows ...

Window1 : My own lovely window@my home in Calicut:

...its the window from my childhood till the beginning of youth ...much of nostalgia is spread through...
its the open window i was always looking into .....through it the 'ponpara' (its the hill just before our house at calicut) was always present...just infront i always see the scenery of paddy fields..was green in june july...yellow march...used to be gray in april may ...vacation used to be pleasant n the fields ... change of seasons and change of decades was visible in the panorama ,,,,, ,,,,morning shines of summer ,,,,moody rainy evenings ....december mists ...november rains ...vennilavin varngangal.....nitya haritha pranaya swapnangal ....everything passed just on the wings of the time....


mariya rithukkalude varanirukkunna vasanthangalude soundaryam nukaran njan aa janalakkarikililla .....varunna nalukalude ithalukal pozhiyumbozhekkum aa kazhchakalum orormayay maarum....manjil kulichu nilam uzhunna karshaka chithram ....kalikazhinju nissambdamaya vayalinte mookathayum palappozhayi njan aswadichathum ee janalaykkarukil ninnayirunnu....nattu pramanikalude rashtreeya prathishedhangalum palappozhum janala vazhi ozhukiyethiyirunnu.....nilavinte madhuravum ,,,,,mazhakkala rathrikalude aaravangalum ippozhum kettatangiyittillatha ormacheppayi ee janalayum ippozhum avaseshikkunnu...

Window 2:Brothers@tvm

I can feel the depth and breadth of the hot air coming to my room from outside during april when i think about this one....greenery is less ...some coconut tree leaves are visible at some distance...squirrel was running here and there most of the time outside ....ek din aap yum hum ko mil jaayega ...song also i listened for the first time when i was day dreaming (actually dreaming) in front of my circuit books..sky always looked blue..i think no bdy stayed in the next door for many years ....i just saw the day and night through this window for almost 2 yeaars...


Window 3: VS,Kharagpur
It is the window of Room NO A101....rarely opened one ,,,,,as on the very first day i opened it a snake crawled into my room .....safe not to open ,,
but it is transparent ,,,,,i remember the rhythm of spring fest was visible through it ,,,,greenery is the speciallity ,,,its facing the road which goes from the main building to techmarket ,,,,many people walk through day and night ,,,,,,morning the guys to classes and evening the guys to veggies ,,,,or so called eggies later on ....some part of the stadium also was visible ..where always some kinda games was present ,,,enthusiastic people .....where once or twice we went for jogging ...and also for PBM programs ....
As this window was very near to the main road guys could always call me from the main road itself ,,,,,,,a nice window ,,,

window 4: VS, CTOP Kharagpur
its the window of Room No C301...far away i can see the tower of the institute...in the night it lights up which reminds me about beacon...mild breeze was alway present through it when the heavy wind was not present through out the year....mornings are always fine with the sunrise through the mist .....sunrise is around 4-5 am in the morning as i remember ,....when you look down its the road and the lonely benches of the hotel ,,,
you can always see the busy new joiners flying in newly bought cycle ,,if u turn the angle to around 120' degree more its the ground of VS..where throughout the year green is spread just before the Vesuvius (our fest) grass cutters are busy with their work...you can sometimes see fight between the campus couples also ,,,,or you can enjoy the shattered rain during monsoon ,,,,if it is open .....heart was misty and melancholy when i looked through.....

window 5: home@Bangalore

its only few meters the big wall created by the next building ...its an old grayish wall .....above that its a terrace where people rarely appears with some peculiar expressions ..or with a mobile ....in olden days terrace was used to enjoy the beauty of sky ,,,,when is not used then for some house hold activities...Now in the modern world things are different ,,,terrace is for making the world of mobility ..people walk all through with ears listening to the voice from far end ....never i saw pupils playing anything .....Once or twice couples took some fotos with a very bad background of multi storied buildings...

window 6 home@Bangalore

its a nice window facing the a coconut tree ,,,,,and also far behind that its a ladies hostel .....
the tree stands up above the window ,,,,,it was a beautiful scene to watch the sky with clouds in the background...but now the money hungry monsters made a building in between..tree is not in the frame ,,,now ,,,,only unpainted walls peeping out with an ugly face...


Window 7@my office:

I could not see any thing from this window as there is no concept of window in my office....glass covered building ...cant open it panes ...even nobdy is interested in looking through the windows ....

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home