നിറഭേദങ്ങള്‍: Transition of colours

Wednesday, January 23, 2008

FAQs asked when IT guys meet

When you meet your classmates or friends who all are working in IT you can observe the similarity of questions being asked or exchanged, i just observed it for a long time, most of the cases its the same always...

I thought of recording answers to all these questions and play it when they ask ,.....

FAQs :

  1. Hows your job? (just to start to conversation...answer is not expected in most of the cases)
  2. Do you have any work? (Many a time this is just to share the situation of the guy who is having more work or no work)
  3. Are you planning for a "jump"? (it seems meaning of jump got changed now a days ...change of workspace is the discovery of new generation to njoy the life at office eventhough its not the problems of him). Suggestions followed, "XYZ company" is "cutting the edge" with opportunity of ("lots of" ) great work at different destinations. (jwaliikal illengilum cash krithyamayi kittiyaal mathi) Behind the screen: "referral bonus" is a best of getting more money rather than wasting money and time share markets.
  4. When did you come back from US? (US seems to the unified destination for most of the guys and gals)?
  5. hows the fooding? (natuaral instict...I am not going to blame it as people has a lot of reasons to ask this question)....suggestions on this
  6. when are you getting married? (good question...!)
  7. And finally have you applied for the new IPOs released ? ...(these quesetions came very recently only after the NSE reached 20K)

Powered by ScribeFire.

Sunday, January 20, 2008

കുറചു നല്ല പുതിയ ഗീതങ്ങള്

പുതിയ സിനിമകള് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു....
പുതിയ ഗീതങ്ങലില് കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കാന് പറ്റിയ കുറച്ചു ഗാനങ്ങള് (based on my favourite playlist)


നിന് ഹൃദയ മൗനം-ഫ്ലാഷ്
ഏങ്ങു നിന്നു വന്ന പഞ്ചവര്ണ്ണക്കിളി നീയൊ-കല്കട്ട ന്യൂസ്
വ്യതസ്തനാം ഒരു ബാര്ബാറം-കഥ പറയുമ്പോള്
പാല് കടലിലുയരും പരമാനന്ദമേ-റൊമിയൊ.
പുലരി പൊന് പ്രാവേ-ഫ്ലാഷ്
അകലെ ഒരു ചില്ല മേലെ- കല്കട്ട ന്യൂസ്
അരികില് നീ പ്രിയസഖീ-ഫ്ലാഷ്
കിളിച്ചുണ്ടന് മാവിന്-റൊമിയൊ
താമരയും സൂര്യനും-ചോക്ലെറ്റ്


Powered by ScribeFire.

The new arrival: Compaq Presario Note BookLast week i quickly purchased a laptop. Only two days it took to finalize the things....(Thanks to Indian tax rules)
Model: Compaq pesarioc740tu
Price: 39970/-
Locaion: Bangalore

Spec: Intel Core 2 duo T5450 64Bit 1.6G
1GB RAM
15.4"Display
Intel Mobile 965GM chipset; Included IMA3100
DVD RW

Some observations regarding the Laptop

there is a difference of Rs 4000 between the T2330 a 32 bit processor and 64bit processor; It generally depends on

the usage. If you use 64bit or not. I got a 64bit based since its the latest trend. when the technology changes tomorrow everything may come with 64bit softwares....(just following the fastpace of changing world )! you should not regret if something is not running on your pc...(basic philosophy : worry abt the unknown future)

Compaq seems to be the cost effective model. HP seems to be nice laptop,but for same features price is lesser in

compaq. Accer is the chepest, lookwise its not appealing.Apple mac is not reachable with the price budget and

feature requirements am having.Service is better for HP and Compaq in bangalore, compared to others.

Webcam is an addon in most of the laptops....Some cases bluetooth is built-in. I got a separate usb adaptor for

bluetooth as its not built in which seemed to have no drivers available for vista...!

Few other observations so far.

vista has a separate new partition tool, which has cannot move unmovable files. hence sometimes a huge volume may

be captured by C drive. Third party tools may be required for this.

Most of the general softwares seems to have compatibility with vista.

Recovery drive takes almost 10G, a way of getting out of this as my fried suggested is to get an additional

installation CD, back up data and format the recovery disk...(Yet to try).

Gives much of sound when DVD is played in the DVD drive if CD no issues.

Speakers are not good as DELL laptops...but ok.


Powered by ScribeFire.