നിറഭേദങ്ങള്‍: Transition of colours

Sunday, January 20, 2008

കുറചു നല്ല പുതിയ ഗീതങ്ങള്

പുതിയ സിനിമകള് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു....
പുതിയ ഗീതങ്ങലില് കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കാന് പറ്റിയ കുറച്ചു ഗാനങ്ങള് (based on my favourite playlist)


നിന് ഹൃദയ മൗനം-ഫ്ലാഷ്
ഏങ്ങു നിന്നു വന്ന പഞ്ചവര്ണ്ണക്കിളി നീയൊ-കല്കട്ട ന്യൂസ്
വ്യതസ്തനാം ഒരു ബാര്ബാറം-കഥ പറയുമ്പോള്
പാല് കടലിലുയരും പരമാനന്ദമേ-റൊമിയൊ.
പുലരി പൊന് പ്രാവേ-ഫ്ലാഷ്
അകലെ ഒരു ചില്ല മേലെ- കല്കട്ട ന്യൂസ്
അരികില് നീ പ്രിയസഖീ-ഫ്ലാഷ്
കിളിച്ചുണ്ടന് മാവിന്-റൊമിയൊ
താമരയും സൂര്യനും-ചോക്ലെറ്റ്


Powered by ScribeFire.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home